• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent") informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym tj. 1 kwietnia 2021 podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 9 767 132,09 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 09/100) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, spółki Mo-BRUK S.A. w powyższej kwocie.
Wypłata dywidendy została ustalona na dzień 16 kwietnia 2021 r.
Zarząd Emitenta informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.