• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wyniósł 1.837.554,56 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 56/100) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, spółki Mo-BRUK S.A. w powyższej kwocie.

Wypłata dywidendy została ustalona na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.