• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wypłata dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. "Emitent" z siedzibą w Niecwi informuje, że 8 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 70.784.632,75 zł słownie: siedemdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 75/100, co stanowi 20,15 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
1. dzień dywidendy dzień D tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 16 czerwca 2021 roku,
2. termin wypłaty dywidendy dzień W – na 30 czerwca 2021 roku