• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Spółka”) informuje, że działając na podstawie §8 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 334 § 2 k.s.h. podjął w dniu 6 października 2020 r. uchwałę o dokonaniu zamiany posiadanych przez akcjonariusza – Ginger Capital Sp. z o. o. 1.227.936 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN każda na 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.

W związku z dokonaną zamianą nie nastąpiła zmiana praw z w/w akcji. Akcje te były i są akcjami zwykłymi, nie były i nie są uprzywilejowane.

Ponadto w związku z dokonaną zamianą wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 35.728.850,00 PLN oraz dzieli się na:

(i) 714.732 (słownie: siedemset czternaście tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje imienne serii A;
(ii) 1.249.092 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B
(iii) 1.609.061 (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.
Spółka oczekuje na zarejestrowania umorzenia przez KRS 60.000 akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą WZA nr 3/2020 z dnia 04.09.2020.