• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania.

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku informującego o zawarciu przez Emitenta w dniu 17 listopada 2020 roku z Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej („Oferujący 1”), Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Oferujący 2”; Oferujący 1 i Oferujący 2 zwani są dalej łącznie „Oferującymi”), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Globalny Koordynator 1”) oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Globalny Koordynator 2”; Globalny Koordynator 1 i Globalny Koordynator 2 zwani są dalej łącznie „Globalnymi Koordynatorami”) umowy plasowania akcji („Umowa Plasowania”) w związku z ofertą publiczną: (i) do 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Oferującego 1 („Akcje Oferowane 1”); oraz (ii) do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Oferującego 2 („Akcje Oferowane 2”; Akcje Oferowane 1 oraz Akcje Oferowane 2 zwane są dalej łącznie „Akcjami Oferowanymi”), prowadzoną na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 roku („Oferta”), niniejszym informuje, że w dniu 24 listopada 2020 roku Emitent zawarł z Oferującymi oraz Globalnymi Koordynatorami aneks cenowy do Umowy Plasowania („Aneks Cenowy”).
Zgodnie z Aneksem Cenowym:
1) cena Akcji Oferowanych dla inwestorów została ustalona przez Oferujących w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami na poziomie 200,00 PLN (dwieście złotych) za jedną Akcję Oferowaną;
2) ostateczna liczba Akcji Oferowanych 1 oferowana w ramach Oferty przez Oferującego 1 została ustalona na 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) Akcji Oferowanych;
3) ostateczna liczba Akcji Oferowanych 2 oferowana w ramach Oferty przez Oferującego 2 została ustalona na 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) Akcji Oferowanych;
4) ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowana w ramach Oferty inwestorom indywidualnym wynosi 210.773 (dwieście dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Oferowanych;
5) ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowana w ramach Oferty inwestorom instytucjonalnym wynosi 1.194.381 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych.