• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczny głosów w Spółce

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego: Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE), informację, iż w dniu 12.05.2023 r. w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE (dalej: „Likwidacja”) udział w ogólnej liczbie głosów spółki Mo-BRUK S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5% akcji Spółki.

Z treści zawiadomienia wynika, że przed Likwidacją łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 266905 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 7,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 266905 głosów stanowiących 6,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po Likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 266905 akcji, stanowiących 7,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 266905 głosów z akcji stanowiących 6,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE poinformowało, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz.U. 2022 r., poz. 2554),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.