• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczny głosów w Spółce

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego: Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE), Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz DFE) oraz Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej Drugi Allianz OFE) informację, iż w wyniku zakupu w dniu 05.04.2023 r. akcji Spółki (dalej: „Transakcja”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Mo-BRUK S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE wynosi powyżej 5%.

Z treści zawiadomienia wynika, że przed Transakcją zakupu akcji łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE wynosił 175 500 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 175 500 głosów stanowiących 4,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po Transakcji zakupu akcji łączny stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE wynosi 268 400 akcji, stanowiących 7,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 268 400 głosów stanowiących 6,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz.U. 2022 r., poz. 2554),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.