• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała od:
1) Józefa Mokrzyckiego,
2) Elżbiety Mokrzyckiej,
3) Tobiasz Mokrzycki,
4) Wiktor Mokrzyckiego,
5) Anny Mokrzyckiej-Nowak,
działających jako beneficjenci rzeczywiści (dalej „Beneficjenci”) spółki pod firmą Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej, KRS 0000829794, NIP: 5272922319, REGON: 385640920 (dalej „Akcjonariusz”), będącej Akcjonariuszem Spółki,
a także:
6) Ginger Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korzennej, KRS: 0000829794, będącej Akcjonariuszem Spółki
informacje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa), w nawiązaniu do i w uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 14 grudnia 2023 r. (dalej „Zawiadomienia”), że w dniu 31 maja 2024 roku w odniesieniu do udziałów w Akcjonariuszu dokonała się opisana w pkt. V Zawiadomienia czynność reorganizacyjna, tj. umorzenie (w wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Akcjonariusza) 8.384.324 udziałów własnych w Akcjonariuszu, nabytych celem ich umorzenia za wynagrodzeniem od pięciu dotychczasowych wspólników Akcjonariusza będących fundacjami rodzinnymi, tj. Refleksja F.R., Harmonia F.R., Modus F.R., Patronum F.R. i Monto Group F.R.
Z treści zawiadomień wynika, że:
Struktura udziałowców Akcjonariusza przed umorzeniem udziałów w Akcjonariuszu
W dniu 11 grudnia 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Akcjonariusza podjęło uchwałę w sprawie umorzenia dobrowolnego (wymagającego obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki) udziałów w Akcjonariuszu należących do pięciu wspólników Akcjonariusza będących fundacjami rodzinnymi, tj. Refleksja F.R., Harmonia F.R., Modus F.R., Patronum F.R. i Monto Group F.R., za wynagrodzeniem. W wyniku powyższego umorzenia Akcjonariusz nabył 8.384.324 udziałów własnych celem ich umorzenia.
W wyniku podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów Akcjonariusza należących do fundacji rodzinnych
i nabycia tych udziałów przez Akcjonariusza (i tym samym posiadania ich przez Akcjonariusza do czasu rejestracji przez KRS obniżenia kapitału zakładowego Akcjonariusza) struktura udziałowców Akcjonariusza wyglądała następująco:
• Józef Mokrzycki – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Elżbieta Mokrzycka – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów
w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Tobiasz Mokrzycki – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów
w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Wiktor Mokrzycki – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów
w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Anna Mokrzycka-Nowak – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów
w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Ginger Capital sp. z o.o. – 8.384.324 udziałów (własnych) Akcjonariusza, co stanowi 99,25% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza.

Struktura udziałowców Akcjonariusza po umorzeniu udziałów w Akcjonariuszu
Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Akcjonariuszu i związanym z tym umorzeniem 8.384.324 udziałów własnych struktura udziałowców wygląda następująco:
• Józef Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Elżbieta Mokrzycka – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów
w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Tobiasz Mokrzycki – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Wiktor Mokrzycki – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,
• Anna Mokrzycka-Nowak – 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów
w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza.

Jednocześnie Beneficjenci, a także Akcjonariusz poinformowali, że:
 Na dzień złożenia zawiadomień zmianie nie uległ posiadany przez Akcjonariusza pakiet akcji w Spółce (Mo-BRUK S.A.), tj. Akcjonariusz posiada bezpośrednio 702.642 akcji Spółki serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A), niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.405.284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.
 Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Akcjonariusza – w terminie uzgodnionym przez Akcjonariusza oraz fundacje rodzinne: Modus F.R., Patronum F.R. i Monto Group F.R. – nastąpi wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały w Akcjonariuszu do poszczególnych fundacji rodzinnych, w wyniku którego każda z następujących fundacji rodzinnych: Modus F.R., Patronum F.R. i Monto Group F.R. nabędzie bezpośrednio po 234.214 uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A) (łącznie wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza), na podstawie odrębnych umów.

Ponadto Akcjonariusz oświadczył, że:
Józef Mokrzycki, Elżbieta Mokrzycka, Tobiasz Mokrzycki, Wiktor Mokrzycki i Anna Mokrzycka-Nowak nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio żadnych innych akcji w Spółce, poza ww. akcjami serii A posiadanymi przez nich pośrednio, poprzez Akcjonariusza.

Oraz, że:
• Podmioty zależne od Ginger nie posiadają akcji Spółki.
• Akcjonariusz nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy i nie posiada żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy, w związku z czym łączna liczba głosów wskazana zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy jest równa liczbie wskazanej powyżej.
Natomiast każdy z Beneficjentów z osobna, oświadczył ponadto, że:
• nie posiada podmiotu zależnego (w rozumieniu Ustawy) innego niż Akcjonariusz, w stosunku do którego jest beneficjentem rzeczywistym, który posiadałby akcje Spółki;
• nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
• nie jest uprawniony/a do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy, innych niż wskazane powyżej; oraz
• nie jest stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (poza porozumieniem domniemanym na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 pomiędzy beneficjentami rzeczywistymi Spółki),
• wyznacza Wiktora Mokrzyckiego w trybie art. 87 ust. 3 Ustawy do dokonywania zawiadomień wymaganych Ustawą do Komisji Nadzoru Finansowego.