• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

1. Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2023 r. otrzymał od Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej („Akcjonariusz”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) („Ustawa o Ofercie”) o zmianie dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Akcjonariusza na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmniejszenie zaangażowania Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży 527.196 akcji Spółki zawartych w dniu 5 kwietnia 2023 r. w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu („Transakcja”).

Przed dokonaniem Transakcji, Akcjonariusz posiadał łącznie 1.229.838 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 35% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.932.480 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 45,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, w tym: (i) 527.196 akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) reprezentujących łącznie ok. 15% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 527.196 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 12,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 702.642 akcji niedopuszczonych do obrotu na GPW, reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.405.284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio po Transakcji, Akcjonariusz posiada łącznie 702.642 akcji Spółki, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.405.284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2023 r. otrzymał od beneficjentów rzeczywistych Akcjonariusza, tj. Józefa Mokrzyckiego, Wiktora Mokrzyckiego, Tobiasza Mokrzyckiego, Anny Mokrzyckiej-Nowak oraz Elżbiety Mokrzyckiej, zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie o pośrednim zbyciu akcji w Spółce w wyniku Transakcji (odpowiednie zmiany udziałów w Spółce zostały opisane w pkt 1 powyżej).

 

2. Ponadto Tobiasz Mokrzycki i Wiktor Mokrzycki, reprezentujący Akcjonariusza, a także każdy beneficjent rzeczywisty Akcjonariusza osobno, tj. Józef Mokrzycki, Wiktor Mokrzycki, Tobiasz Mokrzycki, Anna Mokrzycka-Nowak oraz Elżbieta Mokrzycka odpowiednio, oświadczyli, że:

  • w odniesieniu do Akcjonariusza oraz w odniesieniu do każdego z beneficjentów rzeczywistych Akcjonariusza, tj. Józefa Mokrzyckiego, Wiktora Mokrzyckiego, Tobiasza Mokrzyckiego, Anny Mokrzyckiej-Nowak oraz Elżbiety Mokrzyckiej (w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych – innych niż Akcjonariusz) brak jest podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Spółki;
  • w odniesieniu do Akcjonariusza oraz do każdego z beneficjentów rzeczywistych Akcjonariusza, tj. Józefa Mokrzyckiego, Wiktora Mokrzyckiego, Tobiasza Mokrzyckiego, Anny Mokrzyckiej-Nowak oraz Elżbiety Mokrzyckiej, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
  • Akcjonariusz, ani żaden z beneficjentów rzeczywistych Akcjonariusza, tj. Józef Mokrzycki, Wiktor Mokrzycki, Tobiasz Mokrzycki, Anna Mokrzycka-Nowak ani Elżbieta Mokrzycka, nie jest uprawniony do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej; a także
  • Akcjonariusz, ani żaden z beneficjentów rzeczywistych Akcjonariusza, tj. Józef Mokrzycki, Wiktor Mokrzycki, Tobiasz Mokrzycki, Anna Mokrzycka-Nowak ani Elżbieta Mokrzycka, nie jest stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (poza porozumieniem domniemanym na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 pomiędzy beneficjentami rzeczywistymi Spółki).