• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Mo-BRUK S.A. – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28.08.2015 r. Emitent otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-057),

Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust.2 pkt.1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabycia

w dniu 26.08.2015 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 005 akcji spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Spółka”) udział w Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 145 201,00 akcji Spółki, stanowiących 0,62% kapitału zapasowego Spółki, dających 145 201,00 głosy, co stanowiło 4,75% w ogólnej liczbie głosów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Po ww. zdarzeniu fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, posiadają łącznie 186 780,00 akcji Spółki, co stanowi 0,79% kapitału zapasowego Spółki i daje 186 780,00 głosów oraz 6,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.