• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu

Niniejszy komunikat jest zastrzeżony i nie jest przeznaczony do udostępniania, publikacji bądź rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części w, do lub ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (łącznie z ich terytoriami i posiadłościami), jakiegokolwiek stanu Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii (zwane łącznie „Stanami Zjednoczonymi"), Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani jakiejkolwiek jurysdykcji, w której mogłoby to stanowić naruszenie lokalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, Ginger Capital sp. z o.o., z siedzibą w Korzennej, pod adresem 214, 33-322 Korzenna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829794 („Akcjonariusz”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz poinformował, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB”), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariusza części akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje Sprzedawane”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB:
1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 270 zł,
2. łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 527.196, co stanowi 15,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 12,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadać łącznie 702.642 akcji Spółki, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.405.284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.
Podmiotami odpowiedzialnymi za plasowanie Akcji Sprzedawanych były (i) IPOPEMA Securities S.A. - działająca w charakterze globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu (global coordinator and joint bookrunner) w związku z ABB, oraz (ii) WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, działający w charakterze współprowadzącego księgę popytu w związku z ABB (joint bookrunner).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie są przeznaczone dla osób zamieszkałych lub fizycznie przebywających w Stanach Zjednoczonych Ameryki (łącznie z ich terytoriami i posiadłościami), w dowolnym stanie Stanów Zjednoczonych i Dystrykcie Kolumbii (zwane łącznie „Stanami Zjednoczonymi"), Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki i nie mogą być przez takie osoby udostępniane, dystrybuowane lub rozpowszechniane, oraz nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją takich papierów wartościowych zgodnie z prawem danej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa na niniejszej stronie internetowej, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. United States Securities Act of 1933, dalej zwana „Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych"), i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.