• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zawiadomienie z VALUE FIZ w przedmiocie zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwany „Funduszem”) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane „Towarzystwem”) informujące, iż w wyniku zakończonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 357598, o kapitale zakładowym w wysokości 36.113.850,00 zł (dalej zwaną „Spółką”), ogłoszonego w dniu 17 października br. nie zmieniła się liczba akcji Spółki posiadanych przez Fundusz.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 1 527 862 akcje Spółki, reprezentujące 42,31% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 35,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Fundusz poinformował, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.