• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna (zwany dalej: „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 roku otrzymał informację od akcjonariusza Spółki w osobie: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339, (zwanego dalej „Funduszem”), w imieniu którego działa spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000297821 (NIP: 108-000-43-99, REGON: 141230937), o kapitale zakładowym 870.000,00 zł (w całości opłaconym), że w związku z planowanym na dzień 3 marca br. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, Fundusz zgłasza kandydaturę Pana Piotra Skrzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Piotr Skrzyński przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys i zgodę kandydata oraz zgłoszenie kandydatury Funduszu.