• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 18:17 otrzymał pocztą elektroniczną od Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu akcjonariusza Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A.

Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej ze względu na dni wolne od pracy (21 oraz 22 grudnia 2019 r.) została odczytana w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2019 r.

Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. W żądaniu zawarto zgłoszenie umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwał:

6.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

6.2 Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd podejmie działania zgodnie z obowiązującym prawem.