• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Ginger Capital Sp. z o. o.

Zarząd Mo-BRUK SA ("Mo-BRUK") informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 roku otrzymał od Ginger Capial Sp. z o. o. („Spółka”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w dniu 1 grudnia 2020 roku Spółka zbyła 702.577 akcji w kapitale zakładowym spółki Mo-Bruk spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Niecew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000357598 („Mo-Bruk“), tj. 702.577 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących 20% kapitału zakładowego i reprezentujących 702.577 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 16,67% ogólnej liczby głosów, w wyniku zapisania akcji Mo-Bruk w dniu 1 grudnia 2020 roku na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych sprzedanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej akcji Mo-Bruk (rozliczenie transakcji) przeprowadzonej na podstawie prospektu Mo-Bruk zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 roku („Sprzedaż”). W związku z powyższym, udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-Bruk, zmniejszył się do 45,84% ogólnej liczby głosów.

Przed Sprzedażą Spółka posiadała 1.932.415 akcji Mo-Bruk tj. 702.642 akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) imienne serii A stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiące 33,34% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.227.936 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiących 29,13% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiących 0,04% ogólnej liczby głosów, tj. łącznie 1.932.415 akcji Mo-Bruk, stanowiących 55,01% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiących 62,51% ogólnej liczby głosów.

Po Sprzedaży Spółka posiada 1.229.838 akcji Mo-Bruk tj. 702.642 akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) imienne serii A stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 33,34% ogólnej liczby głosów, 525.359 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących 14,96% kapitału zakładowego i reprezentujących 525.359 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 12,46% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.229.838 akcji Mo-Bruk, stanowiących 35,01% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.932.480 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 45,84% ogólnej liczby głosów.

Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Mo-Bruk.

Jednocześnie poinformowano, że Spółka nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie i nie posiada żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna liczba głosów wskazana zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.