• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku nabycia akcji Mo-BRUK S.A. w transakcji na GPW w Warszawie w dniu 30 listopada 2020 roku OFE zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie na podstawie art. 87 ust 1 pkt 2b wyżej wymienionej ustawy OFE poinformował, że w wyniku tej samej transakcji zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 („Fundusze”) zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na WZA Spółki.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji OFE ani Fundusze nie posiadały akcji Spółki.
W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji OFE zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 6,11%% i 5,09%.
W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji OFE wraz z Funduszami łącznie zwiększyły swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 6,32%% i 5,27%.
Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.