• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 11 października 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne ("PTE") zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku nabycia akcji Mo-BRUK S.A. w transakcjach pakietowych na GPW w Warszawie w dniu 7 października 2021 roku OFE zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie na podstawie art. 87 ust 1 pkt 2b wyżej wymienionej ustawy PTE poinformował, że w wyniku tej samej transakcji zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA fundusze: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 („Fundusze”) zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na WZA Spółki.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji OFE posiadał 97 938 akcji Spółki  reprezentujących  2,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 97 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 2,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji Fundusze posiadały 97 938 akcji Spółki  reprezentujących  2,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 97 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 2,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji OFE posiada 245 229 akcji Spółki  reprezentujących  6,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 245 229 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,82% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji Fundusze posiadają 258 938 akcji Spółki  reprezentujących  7,37% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 258 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.