• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 12 października 2021 roku otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. („PTE”) zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku rozliczenia transakcji kupna 67 925 akcji spółki Mo-BRUK S.A., zawartej w dniu 7 października br. w transakcji pakietowej (pozasesyjnej) na GPW w Warszawie Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („OFE”) osiągnął i przekroczył 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionej transakcji OFE posiadał 155 755 akcji Spółki  reprezentujących  4,43% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 155 755 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji OFE posiada 223 680 akcji Spółki  reprezentujących  6,37% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 223 680 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W zawiadomieniu przekazano informację, że OFE:

  1. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Mo-Bruk S.A.,
  2. nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
  3. nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.