• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) działające w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 30 listopada 2020 r. Fundusz zbył akcje Spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwo łącznie.
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 1 519 483 ( jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 43,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 519 483 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 36,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo przed wyżej opisaną zmianą nie posiadały akcji Spółki.
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo przed wyżej opisaną zmianą nie posiadały pośrednio akcji Spółki.
Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 816 906 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 816 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 19 300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji Spółki, reprezentujących 0,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 19 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.
Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 836 206 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,80% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 836 206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto Fundusz poinformował:
- w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.
- w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.
- Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie.
- Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji Towarzystwo posiada 836 206 głosów na WZA Spółki co stanowi 19,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.