• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49579 60411 10669 13213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23327 35824 5020 7835
Zysk (strata) brutto 23385 35664 5032 7800
Zysk (strata) netto 18916 28000 4070 6124
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19507 21864 4198 4782
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1518 4712 -327 1030
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -132 -4365 -28 -955
Przepływy pieniężne netto, razem 17858 22211 3843 4858
Liczba akcji średnioważona 3512885 3512885 3512885 3512885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,38 7,97 1,16 1,74
Aktywa razem 274927 259564 59092 56434
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49240 52793 10584 11478
Zobowiązania długoterminowe 29397 28877 6318 6278
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 16393 16929 3523 3681
Zobowiązania krótkoterminowe 19843 23917 4265 5200
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2144 2144 461 466
Kapitał własny 225687 206771 48509 44956
Kapitał zakładowy 35129 35129 7551 7638
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 64,25 58,86 13,81 12,80