• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55133 49579 11729 10669
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23942 23327 5094 5020
Zysk (strata) brutto 24414 23385 5194 5032
Zysk (strata) netto 19606 18916 4171 4070
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21122 19507 4494 4198
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25339 -1518 -5391 -327
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -859 -132 -183 -28
Przepływy pieniężne netto, razem -5076 17858 -1080 3843
Liczba akcji średnioważona 3512885 3512885 3512885 3512885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,58 5,38 1,19 1,16
POZYCJE BILANSOWE 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
Aktywa razem 258806 271395 55354 57868
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50931 83125 10893 17724
Zobowiązania długoterminowe 23128 22893 4947 4881
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 13212 14688 2826 3132
Zobowiązania krótkoterminowe 27803 60232 5946 12843
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2826 2128 604 454
Kapitał własny 207876 188269 44461 40144
Kapitał zakładowy 35129 35129 7513 7490
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 59,18 53,59 12,66 11,43