• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 686 54 771 16 141 12 773
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 609 17 219 7 342 4 016
Zysk (strata) brutto 32 618 16 838 7 344 3 927
Zysk (strata) netto 26 457 13 587 5 957 3 169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 782 18 172 8 732 4 238
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (681) (114) (153) (26)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (52 788) (4 473) (11 886) (1 043)
Przepływy pieniężne netto, razem (14 687) 13 585 (3 307) 3 168
Liczba akcji 3 572 885 3 611 385 3 572 885 3 611 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,4 3,8 1,7 0,9
Aktywa razem 160 216 189 791 35 875 44 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 912 57 607 11 176 13 527
Zobowiązania długoterminowe 31 773 34 584 7 114 8 121
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 21 260 22 470 4 760 5 277
Zobowiązania krótkoterminowe 18 139 23 022 4 062 5 406
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 423 2 430 543 571
Kapitał własny 110 304 132 185 24 699 31 040
Kapitał zakładowy 35 729 35 729 8 000 8 390
Liczba akcji 3 572 885 3 595 141 3 572 885 3 595 141
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,9 36,8 6,9 8,6