• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy roczny za 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267214 178456 58376 39886
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 145948 97182 31884 21721
Zysk (strata) brutto 143800 97116 31415 21706
Zysk (strata) netto 114987 78725 25120 17596
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 136666 74165 29856 16576
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3641 5242 795 1172
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75523 -57482 -16499 -12848
Przepływy pieniężne netto, razem 64784 21924 14153 4900
Średnioważona liczba akcji 3512885 3559770 3512885 3559770
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 32,73 22,12 7,15 4,94
Aktywa razem 259564 209068 56434 45304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52793 46500 11478 10076
Zobowiązania długoterminowe 28877 26791 6278 5806
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 16929 19190 3681 4158
Zobowiązania krótkoterminowe 23917 19709 5200 4271
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2144 2203 466 477
Kapitał własny 206771 162569 44956 35228
Kapitał zakładowy 35129 35129 7638 7612
Liczba akcji 3512885 3512885 3512885 3512885
Liczba akcji 58,86 46,28 12,80 10,03