• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy roczny za 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 178 456 130 567 39 886 30 352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 97 182 50 192 21 721 11 668
Zysk (strata) brutto 97 116 49 626 21 706 11 536
Zysk (strata) netto 78 725 40 088 17 596 9 319
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 74 165 40 923 16 576 9 513
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 242 -1 567 1 172 -364
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57 482 -26 742 -12 848 -6 217
Przepływy pieniężne netto, razem 21 924 12 614 4 900 2 932
Średnioważona liczba akcji (szt.) 3 559 770 3 595 141 3 559 770 3 595 141
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,12 11,15 4,94 2,59
Aktywa razem 2 09 068 189 791 45 304 44 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 500 57 607 10 076 13 527
Zobowiązania długoterminowe 26 791 34 584 5 806 8 121
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 19 190 22 470 4 158 5 277
Zobowiązania krótkoterminowe 19 709 23 022 4 271 5 406
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 203 2 430 477 571
Kapitał własny 162 569 132 185 35 228 31 040
Kapitał zakładowy 35129 35729 7612 8390
Liczba akcji (szt.) 3 512 885 3 572 885 3 512 885 3 572 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 46,28 37,00 10,03 8,69