• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.
półrocze / 2021

półrocze / 2020
w tys.
półrocze / 2021
EUR
półrocze / 2020
131 513 71 686 28 922 16 141
71 404 32 609 15 703 7 342
Zysk (strata) brutto 69 313 32 618 15 243 7 344
Zysk (strata) netto 55 764 26 457 12 263 5 957
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 654 38 782 12 679 8 732
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 689 -681 1 031 -153
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75 381 -52 788 -16 578 -11 886
Przepływy pieniężne netto, razem -13 039 -14 687 -2 867 -3 307
Liczba akcji 3 512 885 3 572 885 3 512 885 3 572 885
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,87 7,40 3,49 1,67
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 209 718 209 068 46 390 45 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 171 46 500 13 752 10 076
Zobowiązania długoterminowe 25 771 26 791 5 701 5 806
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 18 111 19 190 4 006 4 158
Zobowiązania krótkoterminowe 36 400 19 709 8 052 4 271
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 167 2 203 479 477
Kapitał własny 147 547 162 569 32 637 35 228
Kapitał zakładowy 35 129 35 129 7 770 7 612
Liczba akcji 3 512 885 3 512 885 3 512 885 3 512 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 42,00 46,28 9,29 10,03