Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty roczne:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 r. – w dniu 19 marca 2020 r.

Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – w dniu 29 kwietnia 2020 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – w dniu 5 listopada 2020 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy Pana Józefa Mokrzyckiego oraz Pani Elżbiety Mokrzyckiej informujące o zmianie ich udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie przesłane przez Pana Józefa Mokrzyckiego informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. tj. w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. („Spółka“) poprzez emisję 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D jego udział w ogólnej liczbie głosów z 714.732 imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną  akcję) akcji serii A reprezentujących 1.429.464 głosów na walnych zgromadzeniach i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C reprezentujących 1.837 głosów zmniejszył się z 46,83% do 33,09% tj. o 13,74%, czyli o więcej niż 1%. Przed rejestracją podwyższenia posiadał 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 716.569 akcji. Łącznie posiadane przez Pana Józefa Mokrzyckiego akcje stanowiły 30,60% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznawały 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 46,83% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia nadal posiadał  714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 716.569 akcji. Posiadane przez Pana Józefa Mokrzyckiego akcje po rejestracji podwyższenia stanowiły 19,84% kapitału zakładowego i przyznawały prawo do 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Pan Józef Mokrzycki poinformował, że nie posiadał podmiotów zależnych, nie był w dacie rejestracji podwyższenia stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 716.569 akcji, które  przyznawały prawo do 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów. Ponadto, stosownie do art. do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie Pan Józef Mokrzycki poinformował, że w dniu 19 lipca 2019 r. w trakcie drugiego skupu akcji własnych przez Spółkę („Drugi skup akcji”) sprzedał 12.090 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję) serii A i udział Pana Józefa Mokrzyckiego w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 33,09% do 32,53%%, czyli spadł poniżej 33%. Przed Drugim skupem akcji posiadał 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 716.569 akcji. Łącznie posiadane przez Pana Józefa Mokrzyckiego  akcje stanowiły 19,84% kapitału zakładowego i przyznawały prawo do 1.431.301 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 33,09% ogólnej liczby głosów. Po Drugim skupie akcji posiadał 702.642 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A i 1.837 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii C, łącznie 704.479 akcji. Posiadane przeze Pana Józefa Mokrzyckiego akcje po Drugim skupie akcji stanowiły 19,51% kapitału zakładowego i przyznawały prawo do 1.407.121 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 32,53% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie informuje, że w dacie Drugiego skupu akcji nie posiadał podmiotów zależnych, nie był stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadał żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie, po Drugim skupie akcji posiadał 704.479 akcji, które  przyznawały prawo do 1.407.121 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 32,53% ogólnej liczby głosów.

 

 

Zawiadomienie przesłane przez Panią Elżbietę Mokrzycką informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r. tj. w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. („Spółka“) poprzez emisję 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D udział Pani Elżbiety Mokrzyckiej w ogólnej liczbie głosów z 377.220 imiennych akcji serii B reprezentujących 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach zmniejszył się z 12,34% do 8,72% ogólnej liczby głosów tj. o 3,62% czyli spadł poniżej 10%. Przed rejestracją podwyższenia posiadała 377.220 imiennych akcji serii B, stanowiących 16,11% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznających 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji podwyższenia Pani Elżbieta Mokrzycka posiadała 377.220 imiennych akcji serii B, stanowiących 10,45% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznające 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 8,72% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Pani Elżbieta Mokrzycka poinformowała, że nie posiadała podmiotów zależnych, nie była w dacie rejestracji podwyższenia stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Łącznie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadała 377.220 akcji stanowiących 10,45% ogólnej liczby akcji Spółki i przyznające 377.220 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 8,72% ogólnej liczby głosów.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. 402’1 i art. 402’2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, wobec otrzymania od akcjonariusza Spółki w osobie: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. .

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.
7. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 roku Emitent podpisał umowę z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i ostatecznym zagospodarowaniu odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowej umowy może wynieść 10 178 000,00 zł netto. Rzeczywiste wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywistej masy odebranych odpadów. Szacunkowa ilość odpadów do odebrania w czasie trwania umowy wynosi 14 000 ton.

Umowa została zawarta w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i została podpisana na okres od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 18:17 otrzymał pocztą elektroniczną od Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu akcjonariusza Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A.
Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej ze względu na dni wolne od pracy _21 oraz 22 grudnia 2019 r._ została odczytana w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2019 r.

Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. W żądaniu zawarto zgłoszenie umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał:
6.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
6.2 Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd podejmie działania zgodnie z obowiązującym prawem.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w związku z rezygnacją Pana Łukasza Boronia z członkostwa w Radzie Nadzorczej o czym Emitent informował w raporcie nr 26/2019 z dnia 13 grudnia 2019, na podstawie § 19a Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do jej składu Pana Norberta Nowaka.

Pan Norbert Nowak jest wieloletnim pracownikiem Spółki. Posiada doświadczenie w obszarze inwestycji, utrzymania ruchu i szeroko pojętej gospodarki odpadami. Ukończył kierunek biologii o specjalizacji biologiczne podstawy ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dokooptowany Członek Rady Nadzorczej jest powiązany rodzinnie z Wiceprezes Zarządu Emitenta – Panią Anną Mokrzycką – Nowak.

Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Jana Basty – dotychczasowego członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Komitetu Audytu, który zastąpił Pana Łukasza Boronia.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Józefa Mokrzyckiego informujące, że:

 

1. w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. („Spółka“) poprzez emisję 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, tj. w dniu 26 sierpnia 2016 r. udział członków jego rodziny tj. Józefa Mokrzyckiego, Elżbiety Mokrzyckiej, Wiktora Mokrzyckiego, Tobiasza Mokrzyckiego i Anny Mokrzyckiej – Nowak („Rodzina Mokrzyckich”) w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 88,41% do 62,46%, czyli spadł poniżej 75%.

Przed rejestracją podwyższenia Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C tj. łącznie 1.987.204 akcje stanowiące 84,87% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 88,41% ogólnej liczby głosów.

Po rejestracji podwyższenia Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C tj. łącznie 1.987.204 akcje stanowiące 55,03% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem, który może być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich była Spółka, która w dacie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego nie posiadała akcji własnych.

Jednocześnie informuję, że Rodzina Mokrzyckich nie była w dacie rejestracji podwyższenia stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadała żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Łącznie w dacie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Rodzina Mokrzyckich posiadała 1.987.204 akcje stanowiące 55,03% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów.

 

2. po rozliczeniu w dniu 21 września 2018 r. pierwszego skupu akcji własnych i w dniu 19 lipca 2019 r. drugiego skupu akcji własnych przez Spółkę („Skupy akcji”) udział Rodziny Mokrzyckich w ogólnej liczbie głosów zwiększył się o 1,01% .

Przed Skupami akcji Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C tj. łącznie 1.987.204 akcje stanowiące 55,03% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.701.936 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 62,46% ogólnej liczby głosów.

Po Skupach akcji Rodzina Mokrzyckich posiadała łącznie 714.732 imienne, uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcje Spółki serii A, 1.270.635 akcji imiennych serii B i 45.548 akcji zwykłych na okaziciela serii C i D tj. łącznie 2.030.915 akcji stanowiących 56,24% kapitału zakładowego i reprezentujących 2.745.647 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 63,47% ogólnej liczby głosów.

Jedynym podmiotem który może być uznany za podmiot zależny od Rodziny Mokrzyckich była Spółka, która po Skupach akcji posiadała 98.500 akcji własnych, w tym 12.090 imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na jedną akcję) akcji Spółki serii A, stanowiących 2,73% kapitału zakładowego i reprezentujących 110.590 głosów stanowiących 2,56% ogólnej liczy głosów. Głosy z akcji własnych zostały uwzględnione przy ustalaniu łącznej liczby głosów posiadanych przez Rodzinę Mokrzyckich.

Jednocześnie informuję, że Rodzina Mokrzyckich nie była po Skupach akcji stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie i nie posiadały żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Łącznie po Skupach akcji Rodzina Mokrzyckich posiadała 2.030.915 akcji stanowiących 56,24% kapitału zakładowego i reprezentujące 2.745.647 głosów na walnych zgromadzeniach stanowiących 63,47% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 roku Pan Łukasz Boroń złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. Jako przyczynę rezygnacji podano ważne względy osobiste.


Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartały 2019 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 października 2019 roku Emitent podpisał umowę z ORLEN Eko Sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie, oraz unieszkodliwieniu odpadów wykazujących właściwości niebezpieczne, magazynowanych na Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2.

Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowej umowy wyniesie około 9 200 000,00 zł netto. Rzeczywiste wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz ilości faktycznie unieszkodliwionych odpadów. W przypadku, gdy ilość odpadów przewyższy ilość określoną w Umowie, Zamawiający przewiduje podpisanie aneksu zwiększającego zakres Umowy.

Umowa została podpisana na czas określony, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. od dnia dzisiejszego (14 października 2019r.) do dnia 25 maja 2020r.