Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii
Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 1 czerwca 2020 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 39 404 359, 65 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 36 007 071,25 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 3 397 288,40 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku.

Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 10,25 zł.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd Mo-BRUK S.A („Emitent”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza Józefa Mokrzyckiego („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku, godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, przekazuje oświadczenie Zarządu Spółki o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje także projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 _33-322_, woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

 

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19.

Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną AP-24+. W czasie epidemii sprzęt medyczny posłuży do zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Docelowo pozostanie na wyposażeniu szpitala i posłuży jego pacjentom.
Wartość przekazanego sprzętu medycznego wynosi 4 806,00 zł brutto.

 

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za I kwartał 2020 roku.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni komputerowej.

Mo-BRUK S.A. na ręce dyrektora Dariusza Brończyka, przekazała Szkole Podstawowej w Korzennej 22 sztuki komputerów. Na czas stanu epidemii wprowadzonego na skutek rozprzestrzeniania się COVID-19 komputery służyć będą do zdalnego nauczania. Docelowo komputery trafią na wyposażenie pracowni komputerowej. Wartość przekazanego sprzętu komputerowego wynosi 52 778,00 zł brutto. 

 

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. na wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowej umowy może wynieść 7 014 000,00 zł netto. Rzeczywiste wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz faktycznie odebranej ilości odpadów.

Umowa została zawarta w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i została podpisana na czas określony do 31 grudnia 2020 roku.

Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wyniósł 1.837.554,56 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 56/100) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, spółki Mo-BRUK S.A. w powyższej kwocie.

Wypłata dywidendy została ustalona na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 684 523 81 931 238 27 357 307 19 201 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 867 337 25 182 216 11 127 389 5 901 736
III. Zysk (strata) brutto 48 452 822 23 906 289 11 263 492 5 602 708
IV. Zysk (strata) netto 39 404 360 19 365 932 9 160 059 4 538 624
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 290 837 25 723 725 8 901 206 6 028 645
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -725 188 -152 228 -168 579 -35 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 510 928 -14 131 393 -5 930 349 -3 311 851
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 054 722 11 440 104 2 802 278 2 681 117
IX. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  10,96 5,36 2,55 1,26
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem  182 599 495 164 573 172 42 878 829 38 272 831
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 247 693 60 404 511 13 208 335 14 047 561
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 274 719 42 714 428 8 048 543 9 933 588
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  21 972 974 17 690 083 5 159 792 4 113 973
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny  126 351 802 104 168 660 29 670 495 24 225 270
XVI. Kapitał zakładowy  35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,15 28,84 8,25 6,71

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:2019
roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

– 4,2585 złotych / EUR,2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

-poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

 

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 566 823 92 667 415 30 351 966 21 717 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 192 112 26 567 316 11 667 813 6 226 350
III. Zysk (strata) brutto 49 626 222 25 339 266 11 536 264 5 938 542
IV. Zysk (strata) netto 40 088 249 20 519 597 9 319 038 4 808 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 336 654 27 535 244 9 376 783 6 453 195
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -980 306 -1 078 262 -227 885 -252 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 742 289 -14 335 711 -6 216 595 -3 359 735
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 614 060 12 121 271 2 932 303 2 840 756
IX. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  11,15 5,68 2,59 1,33
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem  189 791 289 170 999 387 44 567 639 39 767 299
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 606 725 61 681 854 13 527 468 14 344 617
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 584 421 42 857 858 8 121 268 9 966 944
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  23 022 304 18 823 995 5 406 200 4 377 673
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny  132 184 565 109 317 533 31 040 170 25 422 682
XVI. Kapitał zakładowy  35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,77 30,27 8,63 7,04

 

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:2019
roku

– według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
– 4,2585 złotych / EUR,2018 roku

– według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

-poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

 

Wersja angielska: