• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów
Ginger Capital sp. z o.o. 1 932 415 55,01% 2 635 057 62,51% 62,51%
Value FIZ 1 519 483 43,25% 1 519 483 36,04% 36,04%
Pozostali 60 987 1,74% 60 987 1,45% 1,45%
RAZEM 3 512 885 100% 4 215 527 100% 100%