• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów
Ginger Capital sp. z o.o. 1 229 838 35,01% 1 932 480 45,84% 45,84%
AgioFunds (w tym Value FIZ) 836 206 23,8% 836 206 19,84% 19,84%
Pozostali 1 446 841 41,19% 1 446 841 34,32% 34,32%
RAZEM 3 512 885 100% 4 215 527 100% 100%