• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów
Ginger Capital sp. z o.o. 1 229 838 35,01% 1 932 480 45,84% 45,84%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 258 938 7,37% 258 938 6,14% 6,14%
OFE PZU „Złota Jesień” 223 680 6,37% 223 680 5,31% 5,31%
Pozostali 1 800 429 51,25%  1 800 429 42,71% 42,71%
RAZEM 3 512 885 100% 4 215 527 100% 100%