• 33-322 Korzenna, Niecew 68
 • +48 18 441 70 48
 • mobruk@mobruk.pl
 • EnglishPolish

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, Niecew 68, Korzenna 33-322, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357598, posiadająca numer REGON: 120652729 oraz numer NIP: 7343294252.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy: listownie na adres: spółka Mo-BRUK S.A.. z siedzibą w Niecwi, Niecew 68, Korzenna 33-322, poprzez e-mail: mobruk@mobruk.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą w następujących celach:
  1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. Administrator przetwarza dane osobowe – Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, NIP, numer rachunku bankowego.
  2. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ciążące obowiązki prawne. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w celu wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:
   1. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
   2. archiwalnych,
   3. prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności,
   4. zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Na stronie internetowej mlsystem.pl  zbierane są informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony internetowej. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę internetową.
   5. Zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania naruszeniom poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora danych.
 4. Możliwość wycofania zgody.
  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoby których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.
 5. Dobrowolność podania danych osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, niepodanie danych uniemożliwi podjęcie działań w celu jej zawarcia. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne.
 6. Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, obsługa księgowa, podmioty, świadczące pomoc prawną oraz podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony – w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora.
 7. Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.

  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy to dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy. Jeżeli umowa została wykonana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  2. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana (nie dłużej niż 5 lat), a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  3. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Sprzeciw względem przetwarzania danych.
  Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.
  Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.
 11. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Brak decyzji zautomatyzowanych.
  W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Transferowanie danych do Państw Trzecich.
  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów/ osób zainteresowanych ofertą do państw trzecich, położonych poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.
 14. Polityka Cookies
  Informacje o korzystaniu z plików cookies:
  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych
  Cookies sesyjne –  są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  Cel stosowania plików cookies:

  • uzyskanie dostępu do podstawowych funkcji serwisu
  • ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach statystycznych oraz analitycznych
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony
  • poznanie preferencji użytkowników korzystających z naszej strony

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki oraz  dostawcy usługi dostępu do Internetu. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.