Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

8 sierpnia 2019
Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji przez sąd zmiany statutu Emitenta wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd dokonał w dniu 31 lipca 2019 roku rejestracji zmian wynikających z Uchwały nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu Spółki.
Spółka informuje, że Sąd Rejonowy obniżył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 36.113.850 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 35.728.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 385.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez umorzenie 38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda akcja, stanowiących 0,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013.
Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Mo-BRUK S.A. składa się z 3.572.885 akcji i dzieli się na 1.963.824 akcji imiennych, w tym 714.732 akcji serii A, 1.249.092 akcji imiennych serii B oraz 1.609.061 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, o łącznej wartości 35.728.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.287.617 głosów. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe akcje serii B i C uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku przeprowadzonego skupu akcji własnych zakończonego 19 lipca 2019 roku w celu umorzenia akcji własnych Emitenta, liczba głosów uprawnionych do głosowania na WZA wynosi 4.215.527.
Równocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany oznaczenia istniejących akcji Mo-BRUK S.A. zgodnie z powyższą uchwałą nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. Zmianie uległo oznaczenie wszystkich istniejących akcji Mo-BRUK S.A. na okaziciela serii C i D, które oznaczono jako akcje serii C.
W związku z rejestracją Uchwał przez Sąd Rejonowy nastąpiła zmiana Statutu Spółki. Niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany w jego aktualnym brzmieniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >