• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc.

Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych ubiega się o zgodę ukraińskiego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Po spełnieniu wymogów formalnych planuje rozpocząć eksport paliwa alternatywnego na tamten rynek. Łączny potencjał eksportowy w zakresie paliwa alternatywnego oraz innych odpadów wykorzystywanych w formie paliw Mo-BRUK szacuje na 48 tys. ton w skali roku.

Konsekwentnie zwiększamy portfel zamówień, zachowując dyscyplinę kosztową. Systematycznie pracujemy także nad wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działaniach B+R prowadzonych w naszym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawiamy zarówno nasze wskaźniki finansowe, jak i przyczyniamy się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Dostrzegamy znaczący potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Wybrane, skonsolidowane dane finansowe:

I-III kw. 2019 r. I-III kw. 2020 r. Zmiana LTM
Przychody (mln zł) 87,0 122,6 +41,0 proc. 166,2
EBITDA (mln zł) 34,5 69,8 +102,3 proc. 91,6
Zysk brutto (mln zł) 29,5 65,2 +121 proc. 85,3
Zysk netto (mln zł) 23,8 52,9 +122,2 proc. 69,2
Rentowność EBITDA (proc.) 39,7 56,9 +17,2 p.p. 55,1
Rentowność netto (proc.) 27,4 43,2 +15,8 p.p. 41,6

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (23,0 mln zł przychodów ze sprzedaży).

Na koniec września spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 24,9 mln zł, przekraczającymi wartość zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec III kwartału 2020 r. na ujemnym poziomie: -0,20 (gotówka netto).

Ekspansja zagraniczna i akwizycje

Mo-BRUK ubiega się o zgodę ukraińskiego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Wcześniej spółka otrzymała zgodę polskiego urzędu, tj. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Po spełnieniu wymogów formalnych planuje rozpocząć eksport paliwa alternatywnego za wschodnią granicę. W pierwszym kroku szacuje potencjał współpracy z partnerami ukraińskimi na 10 tys. ton surowca w skali roku. W kolejnych latach wolumen ten może wzrosnąć do 30 tys. ton w skali roku.

W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Unii Europejskiej, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego wytyczamy szlaki, ponieważ bylibyśmy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Wśród potencjalnych partnerów eksportowych Mo-BRUK wymienia także Niemcy. Spółka poczyniła już kroki formalne celem realizacji transportów surowca za zachodnią granicę.

Łączny potencjał eksportowy w zakresie paliwa alternatywnego oraz innych odpadów wykorzystywanych w formie paliw Mo-BRUK szacuje na 48 tys. ton w skali roku.

Spółka nie wyklucza akwizycji w przyszłości, szczególnie na północy Polski, w ramach polityki dywersyfikacji biznesu, w przypadku pojawienia się na rynku ciekawych opcji, gwarantujących pożądane efekty synergii. Firma jest zainteresowana zakładami działającymi w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych i medycznych. Nie wyklucza przejęć w nowych dla siebie segmentach. Mo-BRUK zakłada, że ewentualne akwizycje będą finansowane z bieżących przepływów pieniężnych lub z wykorzystaniem długu bankowego. Dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej oraz braku zadłużenie netto Mo-BRUK bezpiecznie może planować przedsięwzięcia kapitałowe.

Prospekt emisyjny

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF. Główni akcjonariusze spółki rozważają ponadto opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Harmonogram oraz szczegółowe parametry ewentualnej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego. Mo-BRUK podpisał umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz IPOPEMA Securities w związku z potencjalną transakcją.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390