• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny:
– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r. – w dniu 24 marca 2022 r.

Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – w dniu 12 maja 2022 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – w dniu 8 listopada 2022 r.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie” Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego
za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
Par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim