• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 rok

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty roczne:

– skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 r. – w dniu 15 marca 2018 r.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – w dniu 26 kwietnia 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – w dniu 25 października 2018 r.

Dodatkowo Emitent informuje, że wstępne wyniki skonsolidowane za 2017 rok zostaną przekazane w dniu 14 lutego 2018 r. w formie raportu bieżącego.

Zarząd Mo-BRUK SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. nr 33 poz. 259 (Rozporządzenie) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Par. 103 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim