• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Udzielenie prokury łącznej

Zarząd Mo-BRUK S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) informuje, że w dniu 02 października 2013 roku powziął uchwałę w sprawie udzielenia panu Damianowi Atroszczakowi prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia Damiana Atroszczaka do reprezentowania Spółki wraz z Członkiem Zarządu Spółki. Damian Atroszczak zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Genaralnego Mo-BRUK S.A. Pan Damian Atroszczak ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia podyplomowe MBA Academy tamże. Pan Damian Atroszczak doświadczenie zawodowe budował pracując w firmach doradczych oraz z branży finansowej. Bezpośrednio przed objęciem funkcji u Emitenta pełnił funkcję Menadżera Zespołu Rynków Kapitałowych w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. S.k. Wcześniej pracował w tymże zespole przez okres 4 lat. Karierę zawodową rozpoczął pracą w firmie doradczej FAS Polska Sp. z o.o. Pan Damian Atroszczak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Atroszczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.