• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Grupa Mo-BRUK publikuje wyniki za 2023 r.

W 2023 roku Grupa Mo-BRUK osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 237 mln zł, wobec 243,4 w roku poprzednim. EBITDA za ten okres osiągnęła wartość 109,1 mln zł, wobec 117,3 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 78,9 mln zł, porównując z 92,2 mln zł w 2022 roku. Mimo ograniczeń w segmencie neutralizacji „bomb ekologicznych” firma utrzymała wysoką rentowność z marżą EBITDA z działalności podstawowej na poziomie 52 proc. W tym okresie Grupa Mo-BRUK przetworzyła 256,4 tys. ton odpadów wobec 245 tys. ton w 2022 roku.

Rok 2023 był okresem intensywnych inwestycji w rozwój organicznych mocy produkcyjnych, realizacji strategii fuzji i przejęć oraz zwiększenia zaangażowania w komunikację ESG. Grupa stanęła przed wyzwaniem przejściowego spadku liczby przetargów, ogłaszanych przez samorządy na utylizację tak zwanych „bomb ekologicznych”, co przyczyniło się do zmniejszenia podaży odpadów o wysokich marżach.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W 2025 roku firma Mo-BRUK zakończy program inwestycyjny, rozpoczęty w IV kwartale 2022 roku, o wartości ok. 210 mln zł, który znacząco zwiększy jej zdolności produkcyjne. W obszarze spalania odpadów przemysłowych wzrost wyniesie ponad 50 proc. – z 23 tys. ton do 35 tys. ton rocznie. Natomiast w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych w dotychczasowych dwóch zakładach, wzrost zdolności produkcyjnych osiągnie 65 proc. Łączne moce przetwarzania odpadów nieorganicznych, wraz z zakładem El-Kajo, w pierwszej połowie 2025 roku osiągną poziom 500 tys. ton rocznie.

Firma Mo-BRUK kontynuuje zaawansowane działania związane z przejęciami w segmencie przetwarzania odpadów oraz operatorów logistycznych, którzy zajmują się zbieraniem odpadów, w tym świadczących usługi o wysokiej wartości dodanej. Spółka analizuje rynek pod kątem kolejnych segmentów gospodarki odpadami przemysłowymi, w których do tej pory nie była obecna. Mo-BRUK nie wyklucza finalizacji nowych akwizycji w bieżącym roku.

W drugiej połowie 2024 roku Grupa Mo-BRUK osiągnie całkowitą samowystarczalność energetyczną w kluczowych i najbardziej energochłonnych zakładach produkcyjnych, dzięki zrealizowanym inwestycjom w instalacje kogeneracyjne oraz fotowoltaiczne.

Przy rekomendowaniu terminu wypłaty dywidendy, zarząd firmy Mo-BRUK uwzględni harmonogram otrzymywania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach dotacji i pożyczki preferencyjnej, przyznanych na projekt modernizacji spalarni w Karsach. Równocześnie zarząd weźmie pod uwagę oczekiwany termin zwrotu zablokowanych środków w związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) we Wrocławiu w sprawie opłaty podwyższonej.

Planujemy zarekomendować wypłatę dywidendy w przedziale 50-100 proc. zysku netto z ubiegłego roku, zakładając, że jedynie nadzwyczajne okoliczności mogłyby skłonić do obniżenia tej kwoty.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u