• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 r została podpisana umowa pomiędzy Miastem Poznań a konsorcjum firm Remondis Sp. z o. o. i Mo-BRUK S.A. (dalej: „Konsorcjum”) na likwidację zagrożeń dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W ramach Umowy zostaną usunięte i przetworzone odpady o kodach 16 03 03, 16 03 05, 16 01 10 w łącznej ilości 4 752 ton.

Całkowita wartość umowy wynosi 7,98 mln zł netto. Wartość prac będących w zakresie Emitenta wynosi ok 5,7 mln zł netto.

Na podstawie umowy Konsorcjum zobowiązane jest do:

– Opróżnienia magazynu i wywozu odpadów z magazynu do miejsca docelowego zagospodarowania;

– Zabezpieczenia terenu wokół magazynu przed dostępem osób trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

– Zabezpieczenia osób przebywających na terenie magazynu, w tym pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia;

– Identyfikacji zmagazynowanych odpadów;

– Poddania odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);

– Sporządzania cotygodniowych i comiesięcznych raportów;

– Opracowania raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia;

– Opracowania raportu końcowego zawierającego wyniki badań laboratoryjnych.

Zgodnie z zapisami Umowy magazyn zostanie opróżniony w terminie 8 (ośmiu) miesięcy od dnia przekazania protokolarnie Wykonawcy kluczy do magazynu tj. od dnia dzisiejszego. Odpady w ilości 50% ilości zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w terminie do 30 listopada 2017 roku. Przetworzenie pozostałej ilości odpadów nastapi w terminie do 31 października 2018 roku.

Umowa została zawarta w wyniku zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Emitent przedmiotową umowę uznał za znaczącą ze względu na jej wartość, która zgodnie ze stosowanymi przez Emitenta standardami przekracza 10% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy.