• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 roku Emitent podpisał trzy umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie, których przedmiotem jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych sklasyfikowanych pod kodami 19 12 12 oraz 19 12 10 w szacunkowej łącznej ilości 19 000 Mg. Odpady stanowiące przedmiot umów stanowić będą wsad do produkcji paliw alternatywnych w należącym do Emitenta Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach.

Umowy zostały zawarte na czas określony, od dnia podpisania ale nie wcześniej niż od 02.01.2022 r. do dnia 31.01.2023 roku, przy czym usługa odbioru, w tym transportu i zagospodarowania odebranych odpadów realizowana będzie do 31.12.2022 r.

Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 8 873 000,00 zł netto (tj. 9 582 840,00 zł brutto).

 

Umowa została zawarta w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.