• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otrzymanie decyzji Marszałka Dolnośląskiego w przedmiocie opłat podwyższonych za lata 2016, 2017 i 2018.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2021 z 25 maja 2021 oraz 21/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 informuje, że w dniu 18 listopada 2021 otrzymał Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego nakładające na Emitenta opłatę podwyższoną w wysokości:
a. 17 484 597,00 zł za składowanie odpadów w 2016 roku
b. 19 044 933,00 zł za składowanie odpadów w 2017 roku
c. 39 716 198,00 zł za składowanie odpadów w 2018 roku
na składowisku odpadów, przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, rzekomo bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

Pomimo zmniejszenia kwoty za 2016 rok z 61 230 674,00 zł do 17 484 597,00 zł Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa a także po raz kolejny nie zastosował się do wytycznych organu drugiej instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). W związku z istotnymi uchybieniami w procedowaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, zarówno dotyczącymi przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego (w szczególności nieuwzględnienia art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy-Prawo ochrony środowiska) decyzje te zostaną zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Na dzień dzisiejszy ww. decyzje są nieostateczne, nie podlegają więc wykonaniu.

Zarząd Spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanych decyzji, których uzasadnienie kwestionuje i wniesie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie przewidzianym przepisami prawa.