• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2020 r oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 21 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podejmując uchwałę, pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 70.795.680,33 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:
1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 70.784.632,75 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 11.047,58 zł.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu proponuje się ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 16 czerwiec 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 czerwiec 2021 roku.
Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 20,15 zł.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych rekomendacja ta zostanie przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.