• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. ("Emitent") informuje, że 6 maja 2021 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 70.795.680,33 zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 70.784.632,75 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 11.047,58 zł.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 20,15 zł.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.