• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK S.A. działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 19 września 2013 r. powziął informację o pisemnej rezygnacji Pana Andrzeja Tekiela z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.. Przyczyn rezygnacji nie podano.