• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Uchwała zarządu spółki o emisji obligacji serii A

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości treść Uchwały Zarządu spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków emisji przez spółkę Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi obligacji na okaziciela serii A.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie czterech inwestycji realizowanych przez Emitenta, tj.:

– Rozbudowę funkcjonującego zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa;

– Budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże;

– Budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich;

– Budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych (realizacja przewidziana jest w trzech powiązanych technologicznie lokalizacjach) w Wałbrzychu.

Jednocześnie Zarząd zastrzega, że w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce ekonomicznej.
Łączna wartość emisji wynosi 50.000.000 zł.
Próg emisji obligacji, przy którym emisja nie dojdzie do skutku, wynosi 30.000.000 zł
Data przydziału obligacji ustalona została na 12 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.