• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zakończenie emisji obligacji serii A

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi w związku z zakończeniem emisji 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki wyemitowanych na podstawie:

uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie emisji przez spółkę Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi obligacji na okaziciela serii A oraz uchwały nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz uchwały Zarządu spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 1 sierpnia 2011 r, w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii A oraz uchwały nr 32 Zarządu spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 12 sierpnia 2011 r w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii A oraz w związku z rozpoczęciem notowań tychże obligacji z dniem 8 listopada 2011 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej emisji:

1) Subskrypcja obligacji serii A rozpoczęła się 1 sierpnia 2011, a zakończyła 11 sierpnia 2011 r.

2) Przydział obligacji: 12 sierpnia 2011 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 50.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 22%
b. Transza dla inwestorów indywidualnych: zredukowano zapisy 42 inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 12.100.000 zł. Redukcji częściowych nie było.
5) Liczba instrumentów, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, w tym:
a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 48.750 sztuk obligacji
b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 22.100 sztuk obligacji
6) Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 50.000 sztuk obligacji, w tym:
a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 40.000 sztuk obligacji
b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 10.000 sztuk obligacji
7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł
8) Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje:
a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 24
b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 74
9) Liczba inwestorów, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 24
b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 32
10) Nazwa subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o submisję
11) Łączne koszty emisji wyniosły: 868.618,95 zł, z czego:
a. wynagrodzenie kancelarii prawnych, administratora hipoteki i zastawu: 14.000,00 zł
b. wynagrodzenie domu maklerskiego: 275.000,00 zł
c. przygotowanie dokumentu informacyjnego oraz promocja oferty 550.118,95 zł
d. koszt wycen i operatów szacunkowych 29.500,00 zł
Koszty przeprowadzonej oferty wskazane w pkt. 10 zostały zaksięgowane przez Emitenta w księgach rachunkowych w kosztach bieżących.
Podstawa prawna: §4 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.