• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdził w dniu 11 kwietnia 2012 r. aneks nr 1 z dnia 10 kwietnia 2012 r. do prospektu emisyjnego spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/21/8/12 z dnia 15 marca 2012 r. Aneks został sporządzony w związku ze zmianą rynku notowania akcji serii C.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 356 018 akcji zwykłych na okaziciela serii C a także wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 25 kwietnia 2012 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.