• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 16 marca 2017 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu emisyjnego, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 10 PLN każda akcja oraz o łącznej wartości 12.700.000,00 PLN.

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Emitenta, w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” w dniu 20 marca 2017 r.