• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości nawiązując do raportu bieżącego 54/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku, że w dniu 23 lutego 2021 roku otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.