• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 11 października 2021 roku otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) działające w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 7 października 2021 r. Fundusz zbył akcje Spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 816 906 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 816 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 15 310 (piętnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji Spółki, reprezentujących 0,44% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 15 310 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały pośrednio akcji Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 832 216 (osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście szesnaście) akcji Spółki, reprezentujących 23,69% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 832 216 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 166 906 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 4,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 166 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 12 810 (dwanaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji Spółki, reprezentujących 0,36% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12 810 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.

Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 179 716 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) akcji Spółki, reprezentujących 5,12% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 179 716 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5 ustawy o ofercie, Fundusz poinformował, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie Fundusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji Towarzystwo posiada 179 716 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.