• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
38 361 26 981 8 726 6 278
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 411 8 876 4 415 2 065
Zysk (strata) brutto 19 465 8 663 4 428 2 016
Zysk (strata) netto 15 759 7 018 3 585 1 633
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 595 11 558 5 822 2 689
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -371 -165 -84 -38
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 657 -2 145 -3 334 -499
Przepływy pieniężne netto, razem 10 568 9 248 2 404 2 152
Średnioważona liczba akcji 3 572 885 3 611 385 3 572 885 3 611 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,41 1,94 1,00 0,45
Aktywa razem 188 326 189 791 41 369 44 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 713 57 607 11 579 13 527
Zobowiązania długoterminowe 32 972 34 584 7 243 8 121
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 21 856 22 470 4 801 5 277
Zobowiązania krótkoterminowe 19 741 23 022 4 336 5 406
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 435 2 430 535 571
Kapitał własny 135 613 132 185 29 790 31 040
Kapitał zakładowy 35 729 35 729 7 849 8 390
Średnioważona liczba akcji 3 572 885 3 595 141 3 572 885 3 595 141
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,96 36,77 8,34 8,63