• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Wysoki popyt na akcje Mo-BRUK-u w ofercie publicznej – akcjonariusze spółki sprzedadzą wszystkie oferowane walory, łącznie z opcją dodatkową

W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji Mo-BRUK-u w ofercie publicznej ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1.405.154 akcji spółki, stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego oraz 33,3 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przydział akcji nastąpi 27 listopada, a rozliczenie transakcji 1 grudnia. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze zagraniczne, w tym fundusze odpowiedzialnego inwestowania typu ESG.

Dostrzegając znaczny potencjał Mo-BRUK-u do kontynuacji wzrostu akcjonariusze sprzedający zachowują istotne pakiety akcji po transakcji. Oczekujemy poprawy płynności akcji na GPW dzięki włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów ofertą było bardzo duże, co potwierdza, że realizowana przez zarząd strategia rozwoju spółki znajduje uznanie w oczach rynku kapitałowego

Józef Mokrzycki członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-BRUK-u.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 85-proc. oferowanych akcji, a pozostałą część obejmą inwestorzy indywidualni. Spodziewana wartość free-float po transakcji wyniesie 41,74 proc. akcji. Ginger Capital kontrolować będzie pakiet 35,01 proc. akcji, a Value FIZ 23,25 proc.

Informacja o redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych zostanie podana 27 listopada.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu byli mBank i Ipopema Securities, a doradcą prawnym Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390

Nota prawna:

Prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 r. wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Mo-BRUK S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.mobruk.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Biuro Maklerskie) oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie powinien być traktowany jako oferta, zachęta lub zaproszenie do nabycia w jakikolwiek sposób papierów wartościowych Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek umową nabycia papierów wartościowych Spółki, ani nie powinien w całości lub w części stanowić podstawy, ani nie należy się na niego powoływać w związku z jakąkolwiek inną umową lub zobowiązaniem. W konsekwencji, każda decyzja inwestycyjna w przedmiocie nabycia papierów wartościowych Spółki powinna być podjęta tylko i wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.