• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z 64,5-proc. wzrostem EBITDA za trzy kwartały 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w trzech kwartałach 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 198,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 114,8 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 86,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 62,1 proc., 64,5 proc. oraz 63,4 proc.

Nie zwalniamy tempa. Systematycznie zwiększamy zarówno skalę działania, jak i rentowność biznesu. Widzimy, że potencjał rynku jest jednak dużo większy. Myślimy zarówno o transakcjach M&A, jak i wzroście organicznym. Mając na uwadze, że projekty akwizycyjne są długotrwałe, podjęliśmy działania w kierunku pozyskania terenów pod budowę kolejnych instalacji do przetwarzania odpadów. Rozważamy ponadto inwestycje w nowe technologie. Poza własnymi działaniami badawczo-rozwojowymi, które dotychczas koncentrowały się na rozwoju stosowanych przez spółkę technologii, zamierzamy inwestować w kolejne, innowacyjne projekty

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u

Skonsolidowane dane finansowe:

Marża EBITDA grupy Mo-BRUK w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 57,8 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 p.p., a marża zysku netto w analizowanym okresie ukształtowała się na poziomie 43,5 proc, czyli o 0,3 p.p. więcej w ujęciu rok do roku. Na koniec września 2021 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 73,1 mln zł gotówki. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił na koniec września bieżącego roku -0,5 (stan środków pieniężnych przewyższa poziom zadłużenia finansowego).

W trzech kwartałach 2021 r. firma zagospodarowała 190,9 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (98,7 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (ponad 72,5 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (19,7 tys. ton).

Mo-BRUK dostrzega znaczący potencjał wzrostu w obszarze zagospodarowywania tzw. „bomb ekologicznych”. Spółka w ramach 12 lokalizacji zakontraktowała 12,6 tys. ton nielegalnie składowanych odpadów za 80,8 mln zł.

Wg danych GIOŚ w Polsce jest ponad 800 lokalizacji z „bombami ekologicznymi”, co w zestawieniu z kilkunastoma projektami przez nas zrealizowanymi do tej pory pokazuje wartość tego rynku. Aktualnie ogłoszone są postępowania w formie dialogu konkurencyjnego przez włodarzy Częstochowy i Gliwic. Łączny wolumen zgromadzonych tam odpadów to 5,5 tys. ton. Zakładając dotychczas stosowane ceny wartość tych kontraktów to ok. 50 mln zł. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów. Dążymy do osiągnięcia wskaźników maksymalnych, które zostały określone w programie motywacyjnym zarządu

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Program motywacyjny zarządu zakłada wypłatę premii w wysokości czterokrotności wynagrodzenia rocznego – jest to wariant maksymalny – w przypadku osiągnięcia skumulowanej wartości zysku EBITDA za lata 2020-22 w wysokości min. 350 mln zł, przy średniorocznym wzroście EBITDA na akcję w okresie między 2019 r. a 2022 r. nie mniejszym niż 45 proc.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
tdanelczyk@tailorsgroup.pl
tel. +48 665 885 390