• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

MOBRUK JUŻ W WIG 40

Mo-BRUK z 46,7-proc. wzrostem EBITDA w 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 267,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 151,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 115,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 49,7 proc., 46,7 proc. oraz 46,1 proc.

Nasze wyniki są napędzane przez wzrost wolumenu i cen rynkowych przyjmowanych odpadów oraz atrakcyjne pod względem rentowności kontrakty na zagospodarowanie „bomb ekologicznych”. Pozytywnie oceniamy zmiany zachodzące na rynku odpadów i dostrzegamy w nich szansę na umocnienie pozycji konkurencyjnej. Rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju, a rysujące się przed nim perspektywy są bardzo obiecujące. Zakładamy wzrost przychodów w kolejnych okresach. Chcemy rosnąć zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami. Zawarcie umowy transakcyjnej jest realne w 2022/2023 r.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Istniejące i tworzone projekty rozporządzeń zakładają systematyczny wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, którą składowiska są zobowiązane odprowadzać od każdej tony przyjętych odpadów. To w konsekwencji istotnie przyczynia się do ograniczenia składowania odpadów i wzrostu popytu na usługi ich zagospodarowania świadczone przez Mo-BRUK. Opłata marszałkowska w 2021 r. wynosiła 276,21 zł za tonę odpadów,
a w 2022 r. będzie to 285,6 zł.

Inwazja Rosji na Ukrainę nie ma bezpośredniego, negatywnego wpływy na osiągane przez Mo-BRUK wyniki.

Nie importujemy odpadów z Ukrainy czy Rosji. Z powodu wojny zawiesiliśmy projekt sprzedaży paliw alternatywnych na Ukrainę, ale po ustabilizowaniu się sytuacji popyt na to paliwo może wzrosnąć. Obserwowany wzrost cen gazu nie ma znaczącego wpływu na spółkę, ponieważ nasze zapotrzebowanie na gaz jest śladowe. Używamy tego paliwa jedynie do rozruchu spalarni w Jedliczu po okresach remontowych.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

W 2021 r. firma zagospodarowała 262,8 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (136,1 tys. ton), produkcja paliwa alternatywnego (ponad 101,7 tys. ton) oraz spalenie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,0 tys. ton).

Na koniec grudnia 2021 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 114,1 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2022 r. w wyniku przeprowadzonej rewizji rocznej portfeli indeksów włączono Mo-BRUK do mWIG40. Oznacza to, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jest to wypadkowa pokaźnego wzrostu skali działania spółki w ostatnich latach, wyrażonego skokową poprawą przychodów ze sprzedaży i rentowności, a tym samym umocnienia pozycji na rynku kapitałowym.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
tdanelczyk@tailorsgroup.pl
tel. +48 665 885 390